Home / Tekst / Kur'an / Dovoljni dokazi razumnima da postoji samo jedan Bog – a da je Isus Božji poslanik – Mesija a ne božanstvo

Dovoljni dokazi razumnima da postoji samo jedan Bog – a da je Isus Božji poslanik – Mesija a ne božanstvo

Zar ovo nisu dovoljni dokaz da je Isus Božiji Poslanik kao što i islam tvrdi, a ne božanstvo kao što to danas hrišćani veruju?
U Starom zavetu se navodi:
• „Bog nije čovek.“ (Brojevi, 23:19)
 
• „Jer sam ja Bog a ne čovek.“ (Osija, 11:9)
 
• „Bog nije čovek da laže, ni sin čovečji da se pokaje.“ (Brojevi, 23:19)
 
• „Jer Ja Gospod, ne menjam se.“ (Malahija, 3:6)
 
• „Nema osim mene drugog Boga, nema Boga pravednog i Spasitelja drugog osim mene. Pogledajte u mene, i spasićete se svi krajevi zemaljski; jer sam ja Bog, i nema drugog.“ (Isaija, 45:21-22, Jona 3:5-10)
 
I na HILJADE drugih dokaza iz Starog zaveta.
 
A i u Novom Zavetu možete naći isto tako jasne dokaze da je Bog samo jedan, svemogući – a Isus Božiji poslanik – Mesija u nizu poslanika…
 
„A on reče mu: što me zoveš blagim? Niko nije blag osim jednoga Boga. A ako želiš ući u život, drži se zapovesti. (Matej, 19:17)
 
• A On im reče: kad se molite Bogu govorite: Oče naš koji si na nebesima…“ (Luka, 11:2)
 
• „Otac moj koji mi ih dade je veći od sviju.“ (Jovan, 10:29)
 
• „A ovo je život večni da poznaju Tebe, jedinog istinitog Boga, i koga si poslao, čoveka Isusa Hrista.“ (Jovan, 17:3)
 
• „Tih, pak, dana (Isus) iziđe na goru da se pomoli Bogu; i provede svu noć na molitvi Božijoj.“ (Luka, 6:12)
 
• „Ja ne mogu ništa činiti sam od sebe; kako čujem onako sudim, i sud je moj pravedan; jer ne tražim volje svoje nego volju Oca koje me je poslao.“ (Jovan, 5:30)
 
 
ZNAJ DRAGI MOJ PRIJATELJU DA JE ISLAM JEDINA VERA koja prihvata sve gore navedeno u teoriji i u praksi. Vera čistog monoteizma – Isusova vera, i vera svih Božjih poslanika! Navešću samo jedan jasan dokaz iz Kur'ana, koji bez sumnje navodi u šta mi muslimani verujemo i koja je naša vera!
 
Kada nam hrišćani ili jevreji kažu da je jedina prava vera judaizam ili hrišćanstvo – naš odgovor njima se nalazi u Kur'anu. Kaže Uzvišeni Allah:
 
“Oni govore: „Budite jevreji, odnosno hrišćani, bićete na Pravom putu!“ Ti reci: „Ne, mi smo sledbenici Avrama pravovernika. On nije mnogobožac bio.“
 
Recite: „Mi verujemo u Boga i u ono što se objavljuje nama, i u ono što je objavljeno Avramu, i Jišmaelu, i Isaku, i Jakovu, i potomcima, i u ono što je dato Mojsiju i Isusu, i u ono što je dato verovesnicima od njihovog Gospodara; mi ne pravimo nikakve razlike među njima i mi smo Njemu predani.“
 
Pa, ako oni budu verovali u ono u šta vi verujete, na Pravom su putu; a ako se okrenu, oni su onda raskol počinili. Bog će sigurno od njih da te zaštiti. On sve čuje i sve zna.
 
„Božijom verom se prožmite! A ko od Boga može verom bolje da prožme?! Mi samo Njega obožavamo.“
 
Reci: „Zar sa nama o Bogu raspravljate, a On je i naš i vaš Gospodar! Nama pripadaju naša dela, a vama vaša dela! A mi smo prema Njemu iskreni.“
 
Kako možete da govorite da su Avram, Jišmael, Isak, Jakov i njegovi potomci bili jevreji ili hrišćani? Reci: „Znate li bolje vi ili Bog?“ Zar je iko veći nepravednik od onoga koji skriva svedočanstvo Istine dobijene od Boga! A Bog nije nemaran prema onome što vi radite.
 
Taj narod je bio i nestao; njemu pripada ono što je zaslužio, a vama pripada ono što ste zaslužili; i vi nećete da budete pitani za ono što su oni radili.” (Kur'an, 2:135-141.)

Check Also

Zašto hrišćani ne bi trebali imati idole?

Kada čitamo Bibliju, vidimo da su Božiji poslanici u Bibliji, poput Abrahama, Mojsija as, i …